Feministes per la Independència

Aportació al Pla Xoc

El 16 d’octubre de 2015, Feministes per la Independència, vam fer arribar aquest document a Junts pel Sí i la CUP-CC:

UNA NOVA REPÚBLICA EN IGUALTAT
Feministes per la Independència proposem a les dues llistes sobiranistes un conjunt de mesures prioritàries per al pla de xoc del nou Govern de Catalunya. No pretenem amb aquestes propostes cobrir tots els àmbits d’acció pública sinó incorporar la mirada de les dones a les principals mesures d’emergència social, per tal que el compromís amb la igualtat de dones i homes es materialitzi des del primer dia de la construcció de la nova República Catalana. Les polítiques d’igualtat han de ser una qüestió d’Estat ja que no hi ha democràcia sense les dones ni sense la perspectiva de les dones. Dotem de contingut la
desobediència, fem que la rebel·lió democràtica contra la injustícia que ens infligeix l’Estat espanyol com a poble, serveixi per garantir una vida digna i lliure als ciutadans i ciutadanes de Catalunya.

PARITAT I PERSPECTIVA DE GÈNERE: NO HI HA DEMOCRÀCIA SENSE LES DONES NI SENSE LA PERSPECTIVA DE LES DONES

1. Garantir la paritat en el Govern (en tots els nivells de decisió) i en tots òrgans del Parlament de Catalunya: La co-participació de dones i homes en tots els espais de decisió és un indicador de la qualitat de la democràcia.
2. Crear una conselleria d’Igualtat de Dones i Homes en el nou Govern.
3. Dotar de recursos suficients l’Institut Català de les Dones perquè pugui desplegar el Pla Estratègic de Polítiques de Dones.
4. Reforçar les comissions interdepartamentals encarregades de supervisar la coordinació de la implementació de la perspectiva de gènere en els diferents àmbits d’acció pública del Govern.
5. Incorporar la perspectiva de gènere a totes les mesures que inclogui el pla d’emergència social del nou Govern, tenint en compte que la pobresa està altament feminitzada.
6. Incloure des del primer moment la perspectiva de gènere en la creació de les noves estructures d’Estat i assegurar la paritat en la composició de les instàncies de participació que s’estableixin en el marc del procés constituent.

DESENVOLUPAMENT DE LES LLEIS EN MATÈRIA D’IGUALTAT: LES POLÍTIQUES D’IGUALTAT HAN DE SER UNA QÜESTIÓ D’ESTAT

7. Donar màxima prioritat a la lluita contra les violències masclistes:

  • Desenvolupar i dotar de recursos Llei 5/2008 del dret de les dones a eradicar la violència masclista;
  • Reobrir les oficines d’atenció especialitzada dels Mossos d’Esquadra;
  • Garantir que en les denúncies per violència masclista els Mossos incloguin un informe de valoració dels risc que pateixen les dones en situació de violència masclista;
  • Avaluar de manera urgent per què els jutjats de Catalunya concedeixen tan poques ordres de protecció a les dones en situació de violència masclista.

8. Desplegar i dotar de recursos la Llei 11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

9. Desenvolupar i dotar de recursos Llei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes.

10. Atorgar màxima prioritat i dotació pressupostària als serveis d’atenció a la dependència per garantir l’autonomia personal i no fer recaure en les dones la responsabilitat de la cura.

REBEL·LIÓ DEMOCRÀTICA: DESOBEDIÈNCIA PER GARANTIR UNA VIDA DIGNA I LLIURE

11. Desobeir les suspensions del TC en matèria de pobresa energètica i habitatge ja que afecta de manera particular als col·lectius més vulnerables (especialment a les famílies monoparentals i dones grans amb pensions minses). Per tant, desplegar de manera efectiva la Llei 24/2015 de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica o del Codi de Consum, també impugnat.

12. El dret a la salut ha de ser universal: Desobediència a la reforma sanitària del govern espanyol que restringeix el dret a la salut de les persones migrades i fixa el percentatge del preu dels medicaments prescrits a l’atenció primària segons nivell de
renda també per a les rendes més baixes, d’acord amb la resolució del Parlament aprovada el juliol de 2010.

13. Desobediència a la suspensió de la llei d’horaris comercials catalana: Els horaris/usos del temps tenen molt d’impacte en la vida de les dones.

14. Desobediència a la reforma de règim local del govern espanyol: Retornar als ajuntaments les competències de prestació de serveis d’atenció directa a la ciutadania.

15. Posar fi al congelament de places a l’administració pública: La contenció de places (especialment en sanitat, educació, serveis de dependència) genera desocupació especialment en les dones així com torna a fer recaure en les dones la responsabilitat de la reproducció social.

16. Desobediència a la reforma laboral aprovada pel govern espanyol: L’enfocament de la flexiseguretat té especial repercussió en la precarització de l’ocupació de les dones.

17. Desobediència a la reforma de l’avortament del PP: El Parlament de Catalunya el 27 de setembre del 2013 va aprovar una Resolució pel Dret al Propi Cos de rebuig a la revisió de la llei de l’avortament espanyola. Enguany s’ha aprovat la reforma de la llei de l’avortament espanyola que obliga les menors de 16 anys a aconseguir el consentiment dels seus tutors legals.

18. Desobediència a la restricció de l’accés a la reproducció assistida a les parelles de dones lesbianes i dones soles, d’acord amb la resolució del Parlament aprovada el juliol de 2010.

19. Desobediència a la LOMCE (especialment pel que fa a les proves de competències al final dels cicles, les revàlides, la religió com a assignatura avaluable) i promoció de les mesures que garanteixin el desenvolupament físic i mental dels infants
(beques menjador, obertura de les escoles a l’estiu, colònies, mesures per eradicar l’assetjament escolar).

Barcelona, 16 d’octubre de 2015

FEMINISTES PER LA INDEPENDÈNCIA
femviacat@gmail.com